BegeleidingsCommissie
Filosofie in het
Voortgezet Onderwijs

De Begeleidingscommissie

De commissie werd in 1973 ingesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het doel van de commissie is de Minister te adviseren over de examenthema’s filosofie, alsmede om filosofie in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Leden van de commissie zijn werkzaam in de academische wereld, in het voortgezet onderwijs en bij de diverse instanties die het veld ondersteunen. Van oudsher houdt de commissie zich bezig met het ontwerpen van examenthema's voor de centrale examens VWO. Sinds 1998 is daar ook het centrale examen HAVO bijgekomen. Vanaf 1 augustus 2004 valt de commissie bestuurlijk onder het College voor Examens (CvE).

De Minister verwacht van de commissie dat er voorlichting wordt gegeven over filosofie in het voortgezet onderwijs. Die voorlichting wordt gegeven in de vorm van conferenties voor schoolleiders en docenten, publicaties in ouder- en leerlingbladen, middels netwerken voor docenten of medewerking aan aanpalende activiteiten van onder meer de Vereniging voor Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO) en Faculteiten voor Wijsbegeerte.

Een belangrijk onderdeel van de voorlichting is het Landelijk Informatiepunt (zie 'contact') van de commissie waar u met al uw vragen terecht kunt.

De commissie leverde infrastructurele ondersteuning aan de Coördinatiegroep Omscholing Filosofie. Die groep werd ingesteld om de eenmalige omscholing voor de eerstegraads bevoegdheid filosofie in goede banen te leiden. In september 2000 werd de omscholingsoperatie afgerond, waarmee er een einde kwam aan de taak van de COF. 

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar www.vfvo.nl